آرشا پرداز - نرم افزار اندروید راز موفقیت
نرم افزار اندروید راز موفقیت

این نرم افزار شامل بخش هایی از قبیل معرفی همایش،معرفی تکنولوژی فکر،معرفی سخنران و پیام روزانه که شامل پیام های خود سازی،توانمندسازی،خود مدیریتی،خودشکوفایی،ثروت آفرینی و... می باشد.